CONDICIONS GENERALS

Per realitzar una reserva o inscripció a un viatge.
Pots contractar un viatge amb nosaltres a la nostra oficina, per telèfon o per e-mail.

Taller de Viatges
Plaça del Pi 3
08193 Bellaterra
T - 935 929 936
F – 936 922 725
info@tallerdeviatges.com
www.tallerdeviatges.com

L'Equip de Taller de Viatges es posarà en contacte amb tu per explicar-te els passos a seguir i sol•licitar-te tota la informació personal que necessitem per realitzar la reserva del teu viatge.
En el moment de fer la reserva s'haurà d'abonar el 20% o el import dels vols del viatge. Les places no es consideraran fermament compromeses si no s'ha efectuat prèviament el dipòsit corresponent. La resta de l'import s'abonarà en el moment en què l'agència el sol•liciti i en tot cas 20 dies abans de la sortida prevista. En cas contrari, la plaça es considera anul•lada.
Si la reserva té unes condicions especials de contractació se l'informarà abans de realitzar la reserva per a la seva aprovació.
Els viatges a mida i en ocasions especials que s'hagin d'emetre amb antelació els bitllets d'avió, Taller de Viatges podrà sol•licitar el 100% de l'import total del bitllet d'avió en concepte de lliurament a compte.
En cada cas se li notificarà al client abans de l'emissió del bitllet per a la seva acceptació.

Com realitzar el pagament?
Pots realitzar el pagament en metàl•lic a la nostra oficina o per transferència bancària. Totes les dades bancàries i els passos a seguir en cas de realitzar pagament mitjançant transferència seran facilitats pel nostre equip.
El pagament del dipòsit en concepte de reserva o inscripció al viatge suposa que el client accepta l'itinerari definitiu, el seu preu i també les condicions generals de contractació que apareixen en aquesta pàgina web o que poden sol•licitar el seu agent.
La firma del contracte de viatges combinat és obligatòria i es realitzarà en el lliurament de la documentació.

Lliurament de documentació:
El lliurament de documentació es realitzarà en la nostra agència de viatges, plaça del Pi 3 a Bellaterra (Barcelona ) o per missatger a ports deguts.

Compartir Habitació:
La teva inscripció al viatge a "compartir habitació" no eximeix l'acceptació del pagament del suplement individual en el cas que finalment no sigui possible compartir habitació.

Assegurances de viatge:
En tots els viatges dels nostres programes, està inclosa l'assegurança de viatge. Els clients que ho desitgin podran contractar una assegurança de cancel•lació de viatge al moment de fer la inscripció al mateix.
La contractació de l'assegurança de cancel•lació reconeix que el client accepta les inclusions i exclusions de l'assegurança.

Taller de Viatges – Bellaterra Comerç SL. és aliena a les resolucions que la companyia d'assegurances determini sobre les incidències declarades pel viatger i no té responsabilitat sobre aquestes resolucions.
La tramitació de la reclamació amb la companyia d'assegurances correspon a ser tramitada exclusivament pel client, quedant Taller de Viatges – Bellaterra Comerç SL totalment al marge d'aquest procés.

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE

La reserva de qualsevol dels viatges inclosos a aquesta web/catàleg, suposa l'acceptació total d'aquestes Condicions Generals que es consideren automàticament incorporades al contracte, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita al mateix. En aquesta Web/Catàleg s'indiquen la durada, itinerari, preus i suplements, grups mínims i màxims i serveis inclosos als viatges. Degut a l'antelació amb que ha estat editat i al reduït espai disponible, les informacions complementaries i les possibles modificacions seran comunicades als clients amb l'itinerari per escrit, i que, conjuntament a les Condicions Generals, actuen com a contracte definitiu.

Per a la seva interpretació, aplicació o reclamació, tant el client com l'Agència Organitzadora es sotmetran expressament als Tribunals de Martorell o Barcelona, renunciant a qualsevol altres.


REGLAMENTACIÓ D'AGÈNCIES DE VIATGE

El text legal que regula les activitats de les Agències de Viatge i, que per tant, en el que es basen aquestes Condicions Generals, és el Reglament d'Agències de Viatges, Decret 168/94 de 30 de maig de 1994 de la Generalitat de Catalunya.


ORGANITZACIÓ

L'Organització tècnica d'aquests viatges és per compte de Taller de Viatges – Bellaterra Comerç SL – G.C. 1825, NIF B65196669 domiciliada a Bellaterra, Plaça del Pi 3. Tot això en col•laboració amb altres agències de viatges nacionals i/o estrangeres i companyies aèries.


DOCUMENTACIÓ

Tots els viatgers, sense cap excepció, tindran que dur la seva documentació en regla, quedant sota la seva pròpia responsabilitat, qualsevol problema o inconvenient que se'n pugui derivar. L'obtenció de passaport, visats, certificats de vacunació, etc ... serà a càrrec del client. Si alguna autoritat denegués l'obtenció de visats per qüestions personals del client, o li fos denegada l'entrada a qualsevol país per manca d'algun requisit exigit, l'Agencia Organitzadora declina tota responsabilitat, i qualsevol despesa originada serà amb càrrec al client.


PREUS

Els preus que figuren en aquest programa han sigut calculats segons les tarifes, cotitzacions i canvis de monedes vigents. Qualsevol variació en algun d'aquests aspectes pot ser motiu de modificació dels preus fins a 20 dies abans de la sortida. Quan la repercussió dels preus superi el 15% de l'import total establert, el client podrà desistir del viatge amb dret al reemborsament del seu pagament excepte per a les despeses de gestió i anulació. Per motius aliens a la voluntat de Taller de Viatges, les companyies aèries apliquen suplements de carburant segons l'augment del preu del combustible.

Degut als canvis de tarifes que les companyies d'aviació fan constantment, no podem assegurar que els preus publicats en aquest catàleg es puguin mantenir durant tota la vigència del mateix.

Els preus indicats inclouen l'IVA en cas que aquest sigui aplicable. El preu del viatge combinat no inclou taxes, visats, certificats de vacunació, extres ni cap altre servei no indicat a l'apartat “INCLOU”.


SERVEIS INCLOSOS

Els serveis inclosos als viatges són els indicats expressament a l'apartat “INCLOU” de cada viatge. Si hi ha alguna modificació a l'itinerari del viatge, els serveis inclosos i no inclosos seran vàlids els de la darrera ruta modificada.


EXCUSIONS I VISITES OPCIONALS

Les excursions i visites opcionals que no s'indiquen a l'apartat “INCLOU” del viatge, no formen part del viatge combinat. Les condicions i preus es poden contractar en destí.


INSCRIPCIONS

En el moment de fer la reserva caldrà abonar el 20% o els vols del l'import del viatge. Les places no es consideraran compromeses en ferm si no s'ha realitzat prèviament el dipòsit corresponent. La resta de l'import s'abonarà en el moment que l'agència ho sol•liciti i en tot cas 20 dies abans de la sortida prevista. En cas contrari, la plaça es considerarà anul•lada.


ANUL•LACIONS

Si el client cancel•la un viatge prèviament contractat tindrà d'abonar en concepte de penalització les següents quantitats:

A. 10 % de l'import total del viatge si l'anul•lació es produeix entre 15 i 11 dies abans de la sortida.

B. 15 % entre 10 i 3 dies abans de la sortida.

C. 100 % dins les 48 hores abans de la sortida.

D. 100% en cas de no presentar-se a la sortida o presentar-se massa tard.


Aquestes quantitats seran descomptades dels dipòsits entregats.

Independentment de l'antelació respecte la data de sortida del viatge, el client tindrà d'abonar les despeses de cancel•lació, si ho fossin (Bitllets no reemborsables, serveis a països on cal fer els pagament per avançat), i les despeses de gestió (4'5%). Si els serveis contractats són subjectes a condicions especials de cancel•lació, seran comunicats al client en el moment de formalitzar la reserva.


ALTERACIONS

L'agència organitzadora es reserva el dret, d'acord amb l'ordre vigent, d'alterar l'ordre del recorregut de qualsevol itinerari, hotels previstos, mitjans de transport i altres serveis indicats en el programa, modificar l'hora de sortida, i fins i tot cancel•lar el viatge, sempre que hi hagi raons que ho justifiquin, sense que el client tingui dret a reclamar res més que els imports abonats si no estigués d'acord amb aquestes alteracions.

El mínim de viatgers per a considerar confirmada la sortida d'un viatge és l'indicat a cada itinerari.


EQUIPATGE

L'agència organitzadora no es fa responsable de les pèrdues o danys ocasionats durant el viatge o transport. En el cas de pèrdua de l'equipatge per part de la companyia aèria, ens remetem a les condicions regulades per IATA.


PRESENTACIÓ A LA SORTIDA


Recomanem la presentació als aeroports tres hores abans de la sortida dels avions. Els clients tindran que re confirmar amb l'agència de viatges dins de les 48 hores prèvies a la sortida, la data, horari i número de vol. De no fer la re confirmació, la Agència declina tota responsabilitat en cas d'alteracions sobre les informacions facilitades anteriorment.


RESPONSABILITATS

L'agència organitzadora actua únicament com a mitjancera entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten els serveis que figuren als itineraris: hotels, companyies aèries, marítimes, etc.

Per tant, declina tota responsabilitat a les deficiències que poguessin tenir els serveis prestats per les esmentades entitats o persones. En cas de retard en les sortides o arribades de qualsevol dels mitjans de transport utilitzats imputables a vagues, causes meteorològiques, problemes tècnics o altres causes de força major, Taller de Viatges es compromet a realitzar totes les gestions possibles en benefici dels clients afectats per aquestes situacions.

En qualsevol cas, les incidències econòmiques que es puguin derivar seran responsabilitat exclusiva dels clients.

Quan el viatge es realitza amb vehicles propis o llogats per l'agència organitzadora, en cas d'accident, qualsevol que sigui el país on es produeixi, el viatger es sotmetrà expressament a la legislació en matèria d'accidents del país on sigui matriculat el vehicle.

L'agència de viatges i els seus representats, entenen que l'estat físic dels clients reuneix les condicions necessàries per a realitzar el viatge que lliurement han triat.


CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Alguns viatges per les seves característiques específiques tenen condicions especials. Disposem d'informació addicional que serà facilitada als clients abans de la seva inscripció.


CESSIÓ DE LA RESERVA

El client pot cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui a l'agència amb 15 dies d'antelació i ho permetin les companyies aèries i transportistes.


RECLAMACIONS

L'usuari tindrà d'informar immediatament al prestador del servei i amb un límit de 48 hores a l'agència organitzadora, de qualsevol incidència del viatge per a que sigui resolta.

Les reclamacions que es vulguin presentar tindran de ser argumentades amb comprovants i factures, i tindran de dirigir-se a l'agència organitzadora amb un termini màxim de 30 dies després de la tornada del viatge.


ASSEGURANCES

A tots els viatges d'aquest programa està inclosa l'assegurança de viatge. Els clients que així ho desitgin podran contractar una assegurança de cancel•lació de viatge al moment de inscriure's al mateix.

La contractació de l'assegurança reconeix que el client accepta les inclusions i exclusions de l'assegurança.

Taller de Viatges – Bellaterra Comerç SL es aliena a les resolucions que la companyia d'assegurances determini sobre les incidències declarades pel viatger i no te responsabilitat sobre aquestes resolucions.

La tramitació de la reclamació amb la companyia d'assegurances li correspon ser tramitada exclusivament al client, quedant Taller de Viatges – Bellaterra Comerç SL totalment al marge d'aquest procés.


Taller de Viatges – Bellaterra Comerç SL – Plaça del Pi 3, 08193 BELLATERRA

Copyright ® 2010 Taller de viatges
Totes les rutes que Taller de viatges mostra a la seva web poden patir variacions des de que són publicades.
Demanem disculpes en cas d’haver qualsevol error u omissió en la informació que proporcionem a través d’aquest site.